قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

Nano

The perfect starting point for growing an online presence.

₹29.00 هر ماه

₹87.00 سه ماهه

₹174.00 نیمه سالانه

₹348.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • 2GB SSD Disk
 • 10GB Bandwidth
 • 5 MySQL Databases
 • 5 Sub Domains
 • 1 Ftp Accounts
 • 5 Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free WordPress
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Micro

The perfect starting point for growing an online presence.

₹32.00 هر ماه

₹102.00 سه ماهه

₹204.00 نیمه سالانه

₹408.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • 3GB SSD Disk
 • 20GB Bandwidth
 • 5 MySQL Databases
 • 5 Sub Domains
 • 1 Ftp Accounts
 • 5 Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free WordPress
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Mega

The perfect starting point for growing an online presence.

₹39.00 هر ماه

₹117.00 سه ماهه

₹234.00 نیمه سالانه

₹468.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • 4GB SSD Disk
 • 25GB Bandwidth
 • 10 MySQL Databases
 • 10 Sub Domains
 • 1 Ftp Accounts
 • 10 Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free WordPress
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Giga

The perfect starting point for growing an online presence.

₹49.00 هر ماه

₹147.00 سه ماهه

₹294.00 نیمه سالانه

₹588.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • 5GB SSD Disk
 • 30GB Bandwidth
 • 10 MySQL Databases
 • 10 Sub Domains
 • 1 Ftp Accounts
 • 10 Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free WordPress
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support
مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست